Vad är cancer?

Cancer är ett gemensamt namn för olika sjukdomar som innebär att normala celler tappar sin förmåga för tillväxt och avgränsning. Det innebär att cellerna på ett okontrollerat sätt delar sig och bildar en tumör. Celler från den ursprungliga tumören kan lossna och spridas i kroppen och bilda så kallade dottertumörer (metastaser).


Godartad tumör
Tumören kallas benign och behöver i sig inte vara farlig. Det beror på hur stor cellförändringen är och om hur mycket cellerna har förändrats. Om de förändrade cellerna är väl avgränsade och inte har förmåga att sprida sig till intilliggande vävnad eller har förmåga att sprida sig till andra organ är tumören godartad.

Elakartad tumör
Om tumören börjat sprida sig från sin avgränsning i kroppen via lymfkärl och blod och bildar nya tumörer som man kallar dottertumörer (metastaser) så är tumören elakartad, malign. Cellerna växer till utan kontroll och har förmågan att utveckla egna blodkärl som försörjer tumören med blod och cellerna kan inte självdö som de normalt gör efter en tid.

Behandlingsmöjligheter:

Operation
Man avlägsnar tumören kirurgiskt.

Cytostatika
Cellgifter används för att bromsa tumörens tillväxt och hämma celldelningen, även friska celler kan påverkas som kan ge besvär med biverkningar.

Strålbehandling
Man strålar med olika metoder direkt mot tumören, biverkningarna är att även frisk omgivande vävnad kan skadas.

Hormonterapi
Med hormonbehandling kan man påverka olika symptom från cancern och även i många fall kontrollera den.

Immunterapi
Aktivering av kroppens eget immunförsvar.

Målinriktade läkemedel
Riktade läkemedel kan blockera signalvägarna i cancercellerna.

Vad är cancer i blodet?

Blodet innehåller flera olika typer av celler, som var och en har sin egen roll att spela. Röda blodkroppar (erytrocyter) transporterar syre till de olika delarna av kroppen och organ; plättar (trombocyter) är viktiga för blodets koagulering. De vita blodkropparna (granulocyter och lymfocyter) är ansvariga för kroppens eget försvarssystem.
Alla blodkroppar – vita och röda blodkroppar och blodplättar – härrör från en gemensam källa i benmärgen, den hematopoetiska (blodbildande) stamcellen. Processen för blodbildningen kallas hematopoesen. De första cellerna att utvecklas från stamceller kallas myeloida och lymfatiska stamceller, som sedan utvecklas till de olika blodcellerna och därefter släpps ut i blodomloppet.
Blodkroppar, precis som andra celler i kroppen, kan mutera vilket innebär förändringar i cellers genetiska material i något stadium av deras utveckling, vilket leder till cancer. Rudolf Virchow myntade begreppet ”leukemi” för cancer i blodet. Ordet kommer från grekiskan och betyder ”vitt blod” eftersom ett betydligt ökat antal vita blodkroppar ofta finns i blodet hos patienter med blodcancer.
Sjukdomen indelas i akut- och kronisk leukemi där den kroniska formen är vanligare hos äldre personer medan den akuta formen kan drabba även mycket unga personer. Man särskiljer även lymfatisk leukemi från myeloisk leukemi beroende på vilken av de olika celltyperna som är drabbade. Man ställer diagnosen via blodprover och ryggmärgsundersökning.


Behandlingsmöjligheter:

Cytostatika
Cellgifter används för att bromsa och ta bort de sjuka cellernas tillväxt, även friska celler kan påverkas som kan ge besvär med biverkningar.

Stamcellstransplantation
Stamcellstransplantation kan användas i vissa fall vilket innebär att man tillför friska stamceller från en donator, så kallad allogen transplantation eller från patienten själv, autolog transplantation. Stamcellerna tas från patienten när sjukdomen är i ett lugnt skede.

Målinriktade läkemedel
Riktade läkemedel kan användas som blockerar signalvägarna i cancercellerna.

Källa: medac Tyskland (www.medac.de)