BCG-medac

BCG-medac

Pulver och vätska till suspension till intravesikal användning BCG (Bacillus Calmette-Guérin)

Terapeutiska indikationer: Behandling av noninvasivt urotelialt carcinom i urinblåsan:

  • Kurativ behandling av carcinom in situ
  • Profylaktisk behandling av recidiv av: urotelialt carcinom begränsat till mucosa: Ta G1‑G2 om tumör är multifokal och/eller återkommande, Ta G3, urotelialt carcinom i lamina propria men inte i blåsans muskulatur (T1), carcinom in situ.

Dosering: Innehållet i en injektionsflaska krävs för en blåsinstillation. Förpackningar: Pulver i injektionsflaska (glas av typ I) med gummipropp och 50 ml lösningsmedel i påse (PVC) med kopplingsdel och kateteradapter (konisk eller Luer-Lock adapter). Förpackningsstorlekar (konisk adapter): 1, 3, 5 eller 6 med/utan kateter. Förpackningsstorlekar (Luer-Lock adapter): 1 eller 3 med/utan kateter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. BCG är receptbelagd och ingår ej i förmånssystemet.

ATC-kod: L03AX03

Datum för översyn av produktresumé: 12/2023

BCG-medac är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.