Bortezomib medac

Bortezomib medac

3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning, bortezomib

Terapeutiska indikationer: Bortezomib medac innehåller den aktiva substansen bortezomib, en så kallad ”proteasomhämmare”. Proteasomer spelar en viktig roll i styrningen av cellernas funktion och tillväxt. Genom att störa deras funktion kan bortezomib döda cancerceller.
Bortezomib medac används för behandling av multipelt myelom (en typ av benmärgscancer) hos patienter över 18 år:

  • som ensamt läkemedel eller tillsammans med läkemedlen pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason till patienter vars sjukdom försämras (är progressiv) efter att de fått åtminstone en tidigare behandling och där blodstamcellstransplantation inte varit framgångsrikt eller varit olämpligt.

  • i kombination med läkemedlen melfalan och prednison, till patienter vars sjukdom inte tidigare har behandlats och där kemoterapi i högdos med blodstamcellstransplantation inte är lämpligt.

  • i kombination med läkemedlen dexametason eller dexametason tillsammans med talidomid för patienter vilkas sjukdom inte tidigare behandlats och innan man får högdoskemoterapi med blodstamcellstransplantation (induktionsbehandling).

Bortezomib medac används för behandling av mantelcellslymfom (en typ av cancer som påverkar lymfkörtlarna) hos patienter 18 år och äldre i kombination med läkemedlen rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison, för patienter vilkas sjukdom inte tidigare har behandlats och för vilka blodstamcellstransplantation är olämplig.

Dosering: Din läkare kommer att räkna ut lämplig dos av Bortezomib medac med hjälp av din längd och vikt (kroppsyta). Den vanliga startdosen av Bortezomib medac är 1,3 mg/m² kroppsyta två gånger per vecka. Läkaren kan ändra dosen och antalet behandlingsomgångar beroende på hur du svarar på behandlingen, om du får vissa biverkningar samt dina bakomliggande sjukdomar (t.ex. leverbesvär).

Förpackningar: Bortezomib medac pulver till injektionsvätska, lösning är ett vitt till benvitt pulver/kaka. Bortezomib medac är förpackat i en injektionsflaska av glas med gummikork och ett blått snäpplock. Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska för engångsbruk.

ATC-kod: L01XG01

Datum för översyn av produktresumé: 2022-04-06

Bortezomib medac är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.