metojectpen®

metojectpen®

7,5-30 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)

Indikationer: metojectpen är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, måttlig till svår psoriasis hos vuxna patienter som är kandidater för systemisk behandling, och svår psoriasisartrit hos vuxna, samt lindrig till måttlig Crohn’s sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner.

Dosering: Metotrexat får endast förskrivas av läkare som har expertkunskap gällande användande av metotrexat och som har full kännedom om de risker som föreligger vid behandling med metotrexat. Patienter måste utbildas och tränas i rätt injektionsteknik när de självadministrerar metotrexat. Den första injektionen med metojectpen ska ges under direkt medicinsk övervakning. metojectpen injiceras en gång per vecka. Individuell dosering. Doseringsfel vid användning av metojectpen (metotrexat) kan medföra allvarliga biverkningar och även leda till dödsfall. Läs detta avsnitt i produktresumén mycket noga.

Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning finns i förpackningar med 1 och 6 förfyllda injektionspennor.

metojectpen är receptbelagd och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

ATC-kod: L04AX03

Datum för översyn av produktresumé: 2023-11-07

Metojectpen är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

För fullständig produktinformation hänvisas till bipacksedel och www.fass.se.