Carbomedac

Carbomedac

10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning (karboplatin)

Indikationer:

Ensamt eller i kombination med andra antineoplastiska läkemedel, för behandling av följande maligna tumörer:

  • avancerad ovarialcancer av epitelialt ursprung:
    första linjens behandling
    andra linjens behandling, efter att andra behandlingar har misslyckats.
  • småcellig lungcancer

Dosering:
Karboplatin ska endast användas av läkare på utrustade kliniker som har erfarenhet av användning av cancerkemoterapeutika. Blodkroppsräkning samt njur- och leverfunktionstester måste genomföras regelbundet och läkemedlet ska utsättas om onormal benmärgssuppression eller onormal njur- eller leverfunktion påvisas. Rekommenderad dos av karboplatin till tidigare obehandlade vuxna patienter med normal njurfunktion är 400 mg/m² som intravenös engångsdos som administreras genom infusion under 15 till 60 minuter.

Förpackningar:
Förpackningar med 1 injektionsflaska med 15 ml, 45 ml och 60 ml.

Carbomedac är receptbelagd och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

ATC-kod: L01XA02

Datum för översyn av produktresumé: 2023-10-12.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.