Dacarbazine medac

Dacarbazine medac

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 100-1000 mg (dakarbazin)

Terapeutiska indikationer: Behandling med dakarbazin är indicerad för patienter med metastaserande malignt melanom. Ytterligare indikationer för dakarbazin som del av en kombinationskemoterapi är:

  • avancerad Hodgkin’s sjukdom
  • avancerat mjukdelssarkom (utom mesotheliom och Kaposis sarkom) hos vuxna

Dosering: Behandling med dakarbazin ska endast ske i samråd med läkare med onkologisk eller hematologisk erfarenhet. Dakarbazin är ljuskänsligt. Alla beredda lösningar ska därför vara skyddade för ljus också under administrering (infusionsutrustning som inte släpper igenom ljus). Försiktighet ska iakttas vid administreringen så att lösningen inte hamnar utanför blodkärlet eftersom detta förorsakar lokal smärta och vävnadsskada. Om lösningen hamnar utanför blodkärlet ska administreringen omedelbart avbrytas och eventuell kvarvarande del av dosen tillföras via annan ven.

Förpackningar: Dacarbazine medac 100 mg (200 mg) levereras som sterilt pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning, i injektionsflaskor av brunfärgat glas (typ I, Ph Eur.) och förseglade med butyl‑gummiproppar. Varje kartong med Dacarbazine medac 100 mg (200 mg) innehåller 10 injektionsflaskor. Dacarbazine medac 500 mg (1 000 mg) levereras som sterilt pulver till infusionsvätska, lösning, i injektionsflaskor av brunfärgat glas (typ1, Ph Eur.) och förseglade med butyl-gummiproppar. Varje kartong med Dacarbazine medac 500 mg (1 000 mg) innehåller en injektionsflaska. Dacarbazine medac är receptbelagd och ingår inte i förmånssystemet.

ATC-kod: L01AX04

Datum för översyn av produktresumé: 2023-08

Dacarbazine medac är receptbelagt och ingår inte i förmånssystemet, Rx, EF.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.