Navirel®

Navirel®

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml (vinorelbin)

Terapeutiska indikationer:

  • Som monoterapi till patienter med metastaserande bröstcancer (stadium IV), då behandling med antracyklin- och taxaninnehållande kemoterapi har misslyckats eller inte är lämplig.
  • Icke-småcellig lungcancer (stadium III eller IV).

Dosering: Den vanliga dosen vinorelbin är 25‑30 mg/m² kroppsyta en gång per vecka. I kombination med andra cytostatiska medel ska den exakta dosen inhämtas från behandlingsföreskrifterna. Vinorelbin kan administreras som långsam bolusdos (6‑10 minuter) efter spädning i 20‑50 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller i glukos 5 % (w/v) injektionsvätska, lösning eller som snabb infusion (20‑30 minuter) efter spädning i 125 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning eller i glukos 5 % (w/v) injektionsvätska, lösning. Administrering ska alltid följas av en infusion med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) med minst 250 ml för att spola igenom venen. 

Förpackningar: Injektionsflaska av typ I-glas med fluorpolymerbelagd brombutylgummipropp och aluminiumlock. Förpackningsstorlekar: 1 ml eller 5 ml koncentrat i förpackningar om 1 eller 10 injektionsflaskor. Finns även som multiförpackningar med 10 förpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Navirel är receptbelagd och ingår i förmånssystemet. 

ATC-kod: L01CA04.

Datum för översyn av produktresumé: 03/2023

Navirel är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.