Pamifos®

Pamifos®

3 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning (pamidronsyra)

Terapeutiska indikationer: Pamifos 3 mg/ml är indicerat för behandling av tillstånd kopplade till ökad osteoklastaktivitet:  

  • Tumörinducerad hyperkalcemi
  • Osteolytiska lesioner hos patienter med skelettmetastaser av bröstcancer
  • Multipelt myelom i stadium III

Dosering: Tumörinducerad hyperkalcemi: Före och/eller under administrering av dinatriumpamidronat måste patienterna vara adekvat rehydrerade med 0,9-procentig (w/v) koksaltlösning. Den totala dosen dinatriumpamidronat som används till en behandlingsomgång beror på patientens initiala serumkalciumnivåer. Följande riktlinjer ges utgående från kliniska data om okorrigerade kalciumvärden. Doser inom de angivna områdena gäller emellertid även för kalciumvärden som korrigerats för serumprotein eller albumin hos rehydrerade patienter.

Förpackningar: Injektionsflaskor av ofärgat glas (Ph. Eur. typ 1) om 5 ml/10 ml/20 ml/30 ml med brombutylgummipropp (Ph. Eur. typ 1). Förpackningsstorlekar: 1, 4 eller 10 injektionsflaskor med 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Finns även som multiförpackningar med 4 förpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska. 1, 4 eller 10 injektionsflaskor med 10 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Finns även som multiförpackningar med 4 förpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska. 1, 4 eller 10 injektionsflaskor med 20 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Finns även som multiförpackningar med 4 förpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska. 1, 4 eller 10 injektionsflaskor med 30 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Finns även som multiförpackningar med 4 förpackningar som vardera innehåller 1 injektionsflaska. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Pamifos är receptbelagd och ingår i förmånssystemet.

ATC-kod: M05BA03

Datum för översyn av produktresumé: 2022-05-23

Pamifos är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F.

För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.